SHIRKHAN 500 SC

Shirkhan 500 SC je kontaktni folijarni fungicid sa preventivnim protektivnim i rezidualnim djelovanjem
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrovana suspenzija – SC
Aktivna materija
Fluazinam 500 g/L
Pakovanje
1 L
Karenca
Krompir, luk – 7 dana; Jabuka – 28 dana.
Primjena

Krompir: preventivno za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) u količini 0,3-0,4 L/ha. Najbolje primijeniti prije sticanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma, a prije sticanja uslova za širenje oboljenja. Primjenjuje se folijarno, traktorskim prskalicama uz utrošak vode 200-400 L/ha.
Kod sjemenskog krompira se preporučuje i kasnija primjena zbog efekta na sporulaciju patogena odnosno na sprečavanje zaražavanja krtola. U zasadima krompira njegova kratka karenca i antisporulativno djelovanje mu omogućava primjenu u posljednjim fazama razvoja, čime se sprečava zaraza krtola. U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primijeniti tri puta u krompiru.
Kod pripreme rastvora potrebnu količinu preparata pomiješati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno miješanje

Preparat sa ovom aktivnom materijom u regiji je registrovan za primjenu:

Jabuka: preventivno u suzbijanju prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u količini 0,6-0,75 L/ha tokom vegetacije prije sticanja uslova za primarne infekcije (BBCH 51-77). Pored toga, može se koristiti u suzbijanju prouzrokovača crne pjegavosti (Alternaria mali) u količini 1,0 L/ha tokom fenofaze precvjetavanja (BBCH 67-69). U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primijeniti tri puta u jabuci.

Luk: preventivno u suzbijanju prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor) u količini 0,5 L/ha kad je biljka u fazi 6-7 listova. Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 7-14 dana. Primjenjuje se folijarno, traktorskim prskalicama uz utrošak vode 200-400 L/ha.  Maksimalno se može primijeniti pet puta u luku.

Spektar djelovanja

Pored primjene u krompiru u regionu/EU koristi se i u suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), prouzrokovača plamenjače maline (Phythophthora fragariae var. rubi) i jagode (Phytophthora fragariae).

Način djelovanja

Shirkhan 500 SC je fungicid širokog spektra djelovanja, koji suzbija fitopatogene gljive na dva načina. Aktivna supstanca pripada grupi toludina. Inhibitor je oksidativne fosforilacije, odnosno inhibira klijanje spora, rast i sporulaciju gljive. Djeluje na više mjesta u ćeliji patogena prekidajući proces disanja. Fluazinam je slabo rastvorljiv u vodi i čvrsto se vezuje za lisnu površinu, ne prodire u biljno tkivo već stvara tanki omotač oko njega. Inhibira ćelijsko disanje i smanjuje joj energetski nivo što ima za rezultat spriječavanje klijanja spora. Ovakav “multi site” način djelovanja izuzetno smanjuje mogućnost nastanka rezistentnosti. Preparat se primenjuje preventivno.
Posebnu pogodnost predstavlja njegova duga perzistentnost na tretiranim površinama. Fluazinam, aktivna supstanca preparata Shirkhan 500 SC, prema mehanizmu djelovanja, pripada grupi prekidača oksidativne fosfoliracije. Fluazinam djeluje na više mjesta u ćeliji patogena, inhibira razviće nekoliko faza razvoja plamenjača i gljiva, uključujući i klijanje i formiranje infekcione strukture i pokretljivost zoospora. Shirkhan 500 SC ima izvjesna akaricidna i baktericidna svojstva.

Napomena

Shirkhan 500 SC se ne koristi za zaštitu bilja u zatvorenom prostoru, jer aktivna materija fluazinam ima izvjesnu gasnu fazu. Prilikom primjene preparata pridržavati se propisanih mjera zaštite.
Zabranjena je primjena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama sa izvorišta voda i vodosnabdijevanja stanovništva. Ne smije se miješati sa Bordovskom čorbom i sredstvima alkalne reakcije i uljnim formulacijama. Ne može se miješati sa insekticidima na bazi mineralnih ulja.
Preparat se može miješati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Kada se preparat miješa sa EC formulacijama, prvo treba rastvoriti Shirkhan 500 SC u manjoj količini vode, a zatim uz ostatak vode dodati drugo sredstvo. Kada se preparat miješa sa WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti, a zatim dodati Shirkhan 500 SC.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!