MOTIKAN

Motikan je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu kukuruza
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrovani rastvor – SL
Aktivna materija
Dikamba 578 g/L
Pakovanje
100, 250, 500 mL i 1 L
Karenca
OVP
Primjena

Kukuruz: Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih merkantilnog i silažnog kukuruza bez podusjeva, tretiranjem kada kukuruz ima razvijena 3-4 lista, a kada su korovi u fazi kotiledona do razvijenih 6 listova, u količini 0,5-0,7 L/ha.

Spektar djelovanja

Jednogodišnji širokolisni korovi: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), dimnjača obična (Fumaria officinalis), suncokret samonikli (Helianthus annus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), kopriva crvena (Lamium purpureum), dvornici (Polygonum spp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), čestoslavice (Veronica spp.);
Višegodišnji širokolisni korovi: palamida (Cirsium arvense), nana poljska (Mentha arvensis), nana divlja (Mentha longifolia), bokvica velika (Plantago major), burjan (Sambucus ebulus), gorčika poljska (Sonchus arvensis), maslačak (Taraxacum officinalis), ljubičica trobojna (Viola tricolor).

Način djelovanja

Motikan je selektivni, hormonalni herbicid auksinskog tipa, ispoljava djelovanje kao regulator rasta. Usvaja se prvenstveno preko lista, a manje preko korijena, kreće se naviše i naniže u biljci. Inhibira rast biljaka. Nakuplja se prvenstveno u meristemskim djelovima izdanka i korijena.
Motikan je visokoselektivni translokacioni herbicid koji relativno dobro djeluje i preko zemljišta, po čemu se znatno razlikuje od preparata na bazi 2,4-D sa kojima je po simptomima i spektru djelovanja vrlo sličan, a od kojih je u odnosu na kukuruz selektivniji.
Djeluje slično kao i drugi hormonski herbicidi. Simptomi djelovanja zapažaju se već poslije nekoliko sati i ogledaju se u uvijanju lista i stabla, nenormalnoj diobi meristemskih ćelija, što dovodi do karakterističnih zadebljanja i pucanja stabla, kao i prekida sprovodnih snopića. Ovi simptomi uzrokuju hlorozu u tačkama porasta, prestanak rasta i sušenje. Potpuno propadanje biljaka nastaje 2–3 nedelje po primjeni preparata.

Napomena

Zbog fitotoksičnosti treba spriječiti zanošenje kapi na susjedne usjeve. Ne smije se primjenjivati u usjevu zobi, jer može dovesti do smanjenja prinosa. Tretiranje vršiti po suvom, tihom i umjereno toplom vremenu, pri dnevnim temperaturama između 5-25°C, kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.
Motikan omogućava kvalitetnu primjenu preparata i izuzetno brzo djelovanje na korovske biljke bez obzira na vremenske prilike nakon primjene. Usvaja se od strane biljaka 1h nakon primjene.
Radi proširenja spektra djelovanja i na one korove na koje nije dovoljno efikasan, kao što su tatula (Datura stramonium) i lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), ili uopšte ne djeluje, kakva je pomoćnica (Solanum nigrum), Motikan se može kombinovati sa 1,0–1,5 L/ha preparata na bazi terbutilazina, čime se postiže izvanredna efikasnost na gotovo sve širokolisne korove koji su karakteristični za kukuruz.
Takođe, može se miješati i sa preparatima za suzbijanje divljeg sirka, herbicidima na bazi nikosulfurona (Nicostock) i rimsulfurona (Traweler), pri čemu se mora voditi računa da se ta kombinacija može primenjivati samo do petog lista kukuruza.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!