RIVENDEL WG

Rivendel WG je kombinovani preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje širokog spektra biljnih bolesti u voćarstvu i povrtarstvu.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Vododisperzibilne granule – WG
Aktivna materija
Boskalid 267 g/kg + Piraklostrobin 67 g/kg
Pakovanje
8, 100 i 500 g
Karenca
Krastavac -14 dana; Trešnja – 3 dana; Borovnica, breskva, jagoda, malina, šljiva – 7 dana; Krompir, paprika, paradajz, višnja, zelena salata – 14 dana; Lješnik, orasi – 28 dana.
Primjena

Krastavac: preventivno u toku vegetacije za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1 kg/ha od fenofaze dva prava lista do početka cvjetanja (BBCH 12-51). Utrošak vode 200-400 L. Maksimalno se može primijeniti dva puta u toku vegetaciji.

Preparat sa ovim aktivnim materijama u regiji su registrovani za primjenu:

Breskva, šljiva, trešnja, višnja: preventivno za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvjetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) u količini 0,75 kg/ha od pojave cvjetnog balona (BBCH 59), do punog cvjetanja (BBCH 65-67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85-87). Maksimalno se može primijeniti dva puta u toku vegetaciji.

Orasi, lješnik: preventivno za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i za suzbijanje prouzrokovača sive pjegavosti oraha (Gnomonia leptostyla) u količini 1,0 kg/ha od početka cvjetanja (BBCH 61) do 90% forimiranih plodova (BBCH 79). Maksimalno se može primijeniti dva puta u toku vegetaciji.

Borovnica, jagoda, malina: preventivno za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1,0-1,5 kg/ha tokom cvjetanja, precvjetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87). Maksimalno se može primijeniti dva puta u toku vegetaciji.

Krompir, paprika i paradajz: preventivno za suzbijanje prouzrokovača crne pjegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) u količini 0,25-0,4 kg/ha, za suzbijanje prouzrokovača pljesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva) u količini 0,7 kg/ha, za suzbijanje sive truleži na paprikama (Botrytis cinerea) u količini 1,0 kg/ha na početku infekcije i 7-10 dana nakon prvog tretiranja. Maksimalno se može primijeniti dva puta u toku vegetacije.

Zelena salata: preventivno za suzbijanje prouzrokovača plamenjače salate (Bremia lactuca) u količini 1,5 kg/ha tokom vegetacije (BBCH 11-47). Maksimalno se može primijeniti jednom u toku vegetacije.

Spektar djelovanja

Obezbjeđuje dugotrajnu preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti, blagotvoran za biljke i može se primijeniti u mnogim kulturama.
Rivendel WG se u regionu/EU koristi i za suzbijanje prouzrokovača crne pjegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani), pljesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva), sušenja cvijetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena), sive pjegavosti oraha (Gnomonia leptostyla), plamenjače luka (Peronospora destructor), sive truleži (Botrytis cinerea), plamenjače salate (Bremia lactucae), sive pjegavosti lišća peršuna (Septoria spp.), crne pjegavosti (Alternaria spp.), crne pegavosti lišća (Alternaria dauci) i pepelnice mrkve (Erysiphe heraclei).

Način djelovanja

Rivendel WG je dvokomponetni fungicid koji sadrže aktivne materije boskalid i piraklostrobin. Boskalid pripada grupi karboksiamida, a prema mehanizmu djelovanja je inhibitor transporta elektrona u mitohondrijama i to u kompleksu 2 (SDHI). Piraklostrobin pripada grupi metoksikarbamata, a prema mehanizmu djelovanja remeti normalan proces transporta elektrona u kompleksu 3 (citohrom bc1-ubihinon oksidaza na Qo mestu). Djelovanje na proces disanja, ali na različitim mjestima omogućava da Rivendel WG ima jedan od najširih spektara primjene i da suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voćarstvu i povrtarstvu. Visoka selektivnost prema gajenim biljkama pruža mogućnost primjene tokom cijele vegetacije, od ranih faza razvoja biljaka do neposredno pred berbu. Pravovremenom primjenom obezbjeđuje zdrave biljke, bolji kvalitet plodova, a time i lakše i duže čuvanje.
Nije baktericid ali umanjuje uticaj stresa izazvan bakterijskim bolestima i aktivira prirodne mehanizme otpornosti – SAR. Na taj način umanjeni su gubici od bakterijskih bolesti.
Pored suzbijanja bolesti ima i niz drugih, pozitivnih fizioloških efekata: tolerancija na plavljenje, manji stres izazvan bolestima, bolje korišćenje azota, povećan prinos, povećana tolerancija na sušu, zdravije biljke, zeleniji list, efikasnija fotosinteza.

Napomena

Rivendel WG se ne smije miješati sa preparatima na bazi cipermetrina, fosetil-aluminijuma i dodina.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!