TURIN SC 240

Turin SC 240 je sistemični insekticid širokog spektra djelovanja za suzbijanje štetočina povrtarstvu.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrovana suspenzija – SC
Aktivna materija
Spinosad (mješavina spinosin-A i spinosin-D) 240 g/L
Pakovanje
50 i 100 mL
Karenca
Paprika – 7 dana
Primjena

Paprika: Koristi se u paprikama za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u dozi 0,75–1,25 L/ha, uz utrošak vode 200–600 l/ha. Primjenjuje se odmah po pojavi prvih jedinki tripsa, od fenofaze formirane prve cvasti: otvoren prvi cvijet do fenofaze kada su prvi plodovi dostigli tipičnu veličinu (BBCH 61–71).

Način djelovanja

Aktivna materija spinosad je produkt fermentacije zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa. Spinosad je ograničeni sistemični insekticid sa translaminarim kretanjem koji spada u grupu spinosina. To je zapravo biopesticid koji predstavlja mješavinu Spinosina A i Spinosina D. Spinosini su alosterični modulatori nikotinskog receptora za acetilholin. Spinosad aktivira nikotinski receptor za acetilholin vezujući se na mjestu različitom u odnosu na mjesto vezivanja insekticida iz grupe neonikotinoida.
Turin SC 240 djeluje kontaktno i digestivno. Kontaktno djeluje na sve razvojne faze štetočina. Jaja se moraju direktno isprskati, dok je za larve i ostale forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom. Veća efikasnost postiže se unošenjem u organizam štetočine jer je utrobna aktivnost Turin SC 240 5-10 puta veća od kontaktne. Pri kontaktnom djelovanju Turin SC 240 dostiže efikasnost standardnih sintetičkih insekticida, dok je kod digestivnog djelovanja nadmoćan u odnosu sintetičke piretroide.
Zbog drugačijeg načina djelovanja u odnosu na standardne insekticide koji se najčešće koriste u programima zaštite (neonikotinoidi, piretroidi), Turin SC 240 je idealan za antirezistentni program.
Turin SC 240 se odlikuje izuzetno povoljnim toksikološkim svojstvima u odnosu na sisare, ptice i vodene organizme. Zbog izrazito malog ili zanemarljivog negativnog djelovanja na korisne organizme, široko se primjenjuje u programima integralne zaštite kao i u organskoj proizvodnji (u mnogim zemljama Turin SC 240 je na listi preparata koji se primenjuju u organskoj proizvodnji).

Napomena

Ne smije se miješati sa preparatima alkalne reakcije. Smije se koristiti najviše 2 puta u istom zasadu ili na istoj površini u toku godine.
Zbog širokog spektra djelovanja, pored primjene u paprikama u regionu/EU koristi se u suzbijanju tripsa na drugim biljnim vrstama, u suzbijanju krompirove zlatice i raznih gusjenica u voćarstvu i povrtarstvu.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!