ORBIT EC 25

Orbit EC 25 je insekticid za suzbijanje skladišnih štetočina na uskladištenim žitaricama i u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Deltametrin 25 g/L + Piperonal-butoksid 225 g/L
Pakovanje
50 mL
Karenca
Kukuruz, pšenica – 7 dana.
Primjena

Kukuruz i pšenica: U skladišnom prostoru primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetočina žižaka (Sitophilus spp.), žitnog moljca (Sitotroga cerealella) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) na uskladištenim žitaricama. Može se nanositi na površinu jedinice za skladištenje i direktno na proizvode ili vreće i kutije kako bi se osigurala dugoročna zaštita.
Direktna primjena na žitarice u količini:
1. 2 L sredstva u 33 L vode/100 tona (20 mL sredstva u 330 mL vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 12 mjeseci.
2. 1 L sredstva u 16,5 L vode/100 tona (10 mL sredstva u 165 mL vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 6 mjeseci.
Primjenjuje se nakon žetve, pri unošenju žita u skladište. Može se primijeniti maksimalno jedan put.
Prazno skladište:
1. za porozne površine (beton): 40-60 mL sredstva u 10 L vode/ 100 m²
2. za neporozne površine (metal, keramičke pločice): 40-60 mL sredstva u 5 L vode/ 100 m²
Primjenjuje se maksimalno jedan put godišnje za tretiranje površina prije unošenja žitarica u skladište uz efikasnost od 2 mjeseca. Koristi se prije uskladištenja žitarica (april-maj, avgust-septembar ili drugo doba).

Spektar djelovanja

Strna žita (pšenica), kukuruz, suzbijanje skladišnih štetočina – žitni žižak (Sitophilus granarius).

Način djelovanja

Deltametrin je sintetički insekticid iz grupe piretroida kojeg odlikuje veoma brz efekat djelovanja na ciljane štetočine. Mehanizam djelovanja je kroz modulaciju natrijumovih kanala nervnog sistema što uzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. Nakon primjene dolazi do paralize nervnog sistema insekata. Ometanje prenosa nervnih impulsa ima za posljedicu nekontrolisane i nekoordinisane pokrete, paralizu i na kraju uginuće insekata. Simptomi djelovanja ispoljavaju se već poslije par minuta čime su onemogućene da nanose dalje štete na gajenim biljkama. Djeluje kontaktno i digestivno na sve pokretne stadijume insekata. Aktivnu materiju deltametrin odlikuje veoma brz tzv. „knock down“ efekat, tj. trenutno djelovanje na ciljane štetočine. Djeluje kontaktno i digestivno. Piperonil butoksid kao sinergist ubrzava i pojačava dejstvo deltametrina i smanjuje mogućnost pojave rezistentnosti tretiranih insekata.

Napomena

Ne smije se koristiti za tretiranje brašnaste robe, uljarica i ostalih leguminoza (izuzev graha i graška), zbog slabije efikasnosti u njihovoj zaštiti i akumulacije u ekstrakovanom ulju.
Kontakt sa kožom: Uklonite kontaminiranu odjeću i obuću. Oprati kožu s puno sapuna i vode. Odmah potražite medicinsku pomoć.
Dodir sa očima: Odmah ispirati hladnom vodom najmanje 15 minuta. Odmah potražite medicinsku pomoć.
U slučaju gutanja: Isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. Ne dajte ništa za jelo ili piće. Osigurajte da je dišni put slobodan. Odmah potražite medicinsku pomoć.
U slučaju udisanja: Nakon više od slučajnog udisanja, pacijente izvadite na svjež vazduh, odmarajte ih i ugrijte. Odmah potražite medicinsku pomoć.
Medicinski tretman: Ne postoji specifični protivotrov za deltametrin i piperonil butoksid ili proizvod kako je formulisan. Indikovana je simptomatska i suportivna terapija.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!