TRION 480 SC

Trion 480 SC je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrovana suspenzija – SC
Aktivna materija
Mezotrion 480 g/L
Pakovanje
100 i 250 mL
Karenca
OVP
Primjena

Kukuruz: Trion 480 SC je selektivni sistemični herbicid. Primjenjuje se u usjevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova tretiranjem poslije nicanja kada je kukuruz u fazi razvoja 2-8 lista (BBCH 12–18), a korovi 2-6 razvijenih listova u količini 0,15–0,25 L/ha uz dodatak okvašivača u količini od 0,2 L/ha. Odlikuje se dvostrukim djelovanjem na korovske biljke, folijarno-preko lista i rezidualno-preko zemljišta, rješava problem prisutnih korova u vreme tretiranja i sprječava nicanje novih korova 4 do 6 nedelja nakon tretmana.

Spektar djelovanja

Uspješno suzbija sljedeće korovske vrste: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolika (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), tatula obična (Datura stramonium), renika obična (Lepidium draba), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

Način djelovanja

Trion 480 SC  je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu. Biljke ga usvajaju prije svega preko listova, ali može biti usvojen i putem korijena ako je neposredno poslije primjene pala obilna kiša. Kreće se floemom i ksilemom kroz cijelu biljku. Aktivnost u biljci ispoljava se preko sprečavanja aktivnosti enzima p-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza (4-HPPD), što ima za posljedicu sprečavanje biosinteze karotenoida. Prvi simptomi uočavaju se nakon 3–5 dana poslije tretiranja, u vidu izbjeljivanja (bleaching), a nakon toga nastupa nekroza zelenih dijelova biljaka i potpuno sušenje. Selektivnost u kukuruzu zasniva se na mogućnosti da ga kukuruz brzo razloži do neaktivnih metabolita. Jedno od objašnjenja selektivnosti u kukuruzu zasniva se na tome da kukuruz putem korijena usvaja znatno manju količinu aktivne materije nego korovi.

Napomena

Optimalni momenat primjene je u fazi 4-6 listova kukuruza, a kada su korovi do faze 4 lista, ali se može primjeniti do faze 8 listova kukuruza. Ako je potrebno da se primjenjuje i u kasnijim fazama konsultujte stručno lice. Radi pojačanog djelovanja na divlju kupinu, vijušac, poponac i lubeničarku Trion 480 SC treba kombinovati sa preparatom Stockplus, a za proširenje spektra djelovanja na travne korove sa preparatom Nicostock. Pored toga proširenje spektra za širokolisne korove se može postići i miješanjem sa preparatima na bazi terbutilazina (Eltrazin 500 SC), dikambe (Motikan) i 2,4-D do faze 5 listova kukuruza. Radi proširenja spektra djelovanja na uskolisne korove može se miješati sa preparatima na bazi rimsulfurona (Traweler) do faze 7 listova, a sa preparatima na bazi nikosulfurona (Nicostock) do faze 8 listova kukuruza.
Ako se primjeni prema priloženom uputstvu ne izaziva fitotoksičnost na kukuruzu. Preparat ne treba primjenjivati u tank-miksu sa sredstvima izrazito kisele reakcije, jer takva primjena dovodi do pojave fitotoksičnosti.
Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sijati samo kukuruz. Sljedeće godine nije preporučljivo gajiti šećernu repu, grašak, grah, špinat. U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sijati strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proljeće naredne godine, na tretiranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sijati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dvije godine poslije primjene na tretiranim površinama mogu se sijati šećerna i stočna repa, špinat, grašak i grah.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!