TRAWELER WG

Traweler WG je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usjevu kukuruza
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Vododisperzibilne granule – WG
Aktivna materija
Rimsulfuron 250 g/kg
Pakovanje
10,30,50 g
Karenca
OVP
Primjena

Kukuruz: U kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu nakon nicanja kulture (post-em), u stadiju razvoja 1 do 7 listova kukuruza (BBCH 11-17).
Optimalna efikasnost sredstva Traweler WG u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korove postiže se kada su korovi u aktivnom porastu, jednogodišnji do razvoja 5 listova, višegodišnji do visine 15-20 cm. Optimalna efikasnost sredstva Traweler WG u suzbijanju širokolisnih korove postiže se u stadijumu razvoja 2-4 prava lista, kada su korovi u aktivnom porastu.
Traweler WG primjenjuje se jednokratno ili dvokratno (split aplikacija):
Jednokratna primjena: primjenjuje se u količini 50 – 60 g/ha. Gornja doza sredstva (60 g/ha) preporučuje se kada dominiraju višegodišnji korovi ili kada se korovi nalaze u kasnijim razvojnim stadijima.
Dvokratna primjena (split aplikacija): prvi puta primjenjuje se u količini 30 g/ha. Drugi puta primjenjuje se 7-10 dana nakon prve primjene, nakon ponovnog ponika korova uz poštivanje stadija razvoja kulture (kukuruz do 7 listova) u količini 20 – 30 g/ha. Dvokratna primjena (split aplikacija) preporučuje se kada se očekuje ponovni ponik korova, posebno u slučajevima jače zakorovljenosti vrstom koštan (Echinochloa crus-galli), kao i u slučajevima njenog produženog nicanja.

Spektar djelovanja

Dobro suzbija svračice (Digitaria spp.), eleuzina (Eleusine indica).
Pored toga, može se koristiti za sljedeće jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i jednogodišnje širokolisne korovske vrste: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria sp.), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i iz rizoma, pirevina (Agropyrum repens), štir obični (Amaranthus retroflexus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), konica obična (Galinsoga parviflora), čistac jednogodišnji (Stachys annua), samonikli suncokret (Helianthus annuus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti).

Način djelovanja

Aktivna materija rimsulfuron pripada grupi sulfoniluree. Biljka herbicid usvaja folijarno, ali i korijenom i translocira ga do meristemskih tkiva u kojima inhibira aktivnost enzima ALS, blokira biosintezu aminokiselina čime se blokira dalja dioba ćelija i zaustavlja rast korova. Simptomi djelovanja vidljivi su poslije 5 do 10 dana u vidu nekroze i laganog odumiranja korova.

Napomena

Radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove može se miješati sa preparatom Motikan do faze 5 listova kukuruza, posebno kod visoke zakorovljenosti palamidom ili čičkom. U fazi 5–7 listova kukuruza može se miješati sa preparatom Trion 480 SC.
Sredstvo Traweler WG smije se koristiti najviše jedanput godišnje jednokratno ili dvokratno (split aplikacija) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije preći 90 g/ha. Ne smije se primjenjivati u sjemenskom kukuruzu, kukuruzu kokičaru i kukuruzu šećercu bez prethodne provjere kompatibilnosti sa selekcijskom kućom. Ne smije se primjenjivati u kukuruzu sa podusjevom (grah, bundeva), u usjevu pod stresom, kao i na temperaturama vazduha višim od 25°C i nižim od 10°C (u dužem periodu). Ne smije se primjenjivati iz vazduhoplova. U zemljama EU herbicid na bazi iste aktivne materije se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu krompira u količini od 50 g/ha + okvašivač Simalirion kada je krompir visine 15 do 20 cm.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!