FUMIGACIJA

Fumigacija zemljišnih patogena se može raditi različitim metodama. Najčešće metode su hemijska fumigacija i solarna fumigacija.
Detaljan opis

Insekti imaju važnu ulogu kao vektori u širenju biljnih bolesti i kao štetočine usjeva. Insekti pentriraju u biljku kroz podzemne dijelove, prouzrokovajući različita oštećenja na biljkama. Simptomi biljaka se mogu ispoljiti kao propadanje klijanaca (rasada) ili kao neobjašnjivo sušenje cijele biljke.

Patogeni se nalaze na dubini od nekoliko desetina centimetara u mikrolokacijama što dodatno otežava pravilnu fumigaciju. U odsustvu pravilnog tretiranja zemljišta, ovi patogeni mogu ostati u zemljištu dugo godina, gdje sprečavaju gajenje osjetljivih kultura. Na aktivnost tih patogena utiču fizičke osobine zemljišta i mikroorganizmi koji su prisutni u zemljištu.

Moderna intenzivna poljoprivreda, koju karakterišu slabiji plodored ili gajenje kultura unutar iste porodice biljaka na istom zemljištu, pogodno je mjesto za brzu proliferaciju zemljišnih patogena. Fumigacija zemljišnih patogena se može raditi različitim metodama. Najčešće metode su hemijska fumigacija i solarna fumigacija.

Hemijska fumigacija: Pesticidi se unose u zemljište. Pesticidi unutar zemljišta rade dezinfekciju i dezinsekciju. Na tržištu se nalaze različita hemijska sredstva, kao i različiti načini aplikacije.

Solarna fumigacija: Solarizacija je fumigacijska metoda koja koristi zagrijavanje zemljišta uz pomoć solarne radijacije. Zagrijavanje zemljišta ima mnoge efekte na organizme i kontaminatne. Ova metoda se koristi i na otvorenom polju i u različitim plastenicima.

Metoda se sastoji od nekoliko stavki. Najbitnije je pokriti zemljište, nakon što je dobro navodnjeno, sa providnom polietilenskom malč folijom. Glavna uloga folije je da zadrži toplotu u zemljištu u produženom vremenskom intervalu. Voda sprovodi toplotu sa površine zemljišta na dolje. Fizičke, hemijske i biološke promjene se dešavaju u zemljištu tokom solarizacije, što dovodi do istrbljenje ili slabljenje štetočina u zemljištu. Što je veća maksimalna temperatura, veća je efikasnost fumigacije i uništenje štetočina.

Malč folija mora ostati na mjestu 5-12 sedmica u zavisnosti od perioda fumigacije, tipa zemljišta i tipa folije, a najbolje je upotrijebiti ovaj metod tokom najtoplijih ljetnih mjeseci.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!